EU Projects

Linda & Ślesicki Production Sp. z o.o.

Otrzymała dofinansowanie projektu w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pt.: „Dotacja na kapitał obrotowy dla Linda & Ślesicki Production Spółka z ograniczoną działalnością”
Wartość projektu: 114.015,30 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 114.015,30 zł
Projekt dotyczy wsparcia Przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19. Planowanym efektem jest osiągnięcie celu projektu tj.: trzymiesięczny okres utrzymania przedsiębiorstwa.

Projekt „Warsztaty twórcze dla młodzieży "Poza schematem" oraz "Otwarci na interpretacje"

Wartość projektu – 490 012,50 zł

Dofinansowanie w Europejskiego Funduszu Społecznego – 474 012,50 zł

Data rozpoczęcia – 01/09/2019

Data zakończenia – 31/03/2021

Projekt zakłada realizację działań edukacyjnych w obszarze kultury w postaci oryginalnych i ciekawych dla grupy wiekowej (młodzieży szkolnej – 7 i 8 klasy szkoły podstawowej) warsztatów prowadzonych przez doświadczonych trenerów na terenie całego kraju. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym, odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Realizacja celu zostanie zapewniona m.in. poprzez rozwijanie u uczestników projektu kompetencji polegających na poszerzeniu wiedzy ogólnej

z zakresu sztuki współczesnej i samego rozumienia pojęcia sztuki, rozwój zainteresowań związanych z szeroko rozumianą kulturą/sztuką, pobudzanie aktywności edukacyjnej i kulturalnej młodzieży.

Popularyzacja wśród młodzieży szkolnej sztuki współczesnej, poprzez uczestnictwo w warsztatach proponujących ciekawe podejście do zrozumienia czym jest sztuka współczesna i co może być rozumiane pod tym pojęciem, tłumaczy trudne zagadnienia związane ze sztuką współczesną, uczy jej odczytywania i interpretowania, zachęca do podejmowania własnych twórczych wyzwań, łamie bariery i strach przed próbą nazywania i interpretowania, zachęca młodych ludzi do uczestniczenia w życiu kulturalnym. Warsztaty stanowią oryginalny i ciekawy sposób edukowania młodzieży w obszarze sztuki i kultury, co przyczynia się nie tylko do pogłębienia wiedzy i popularyzowania sztuki, ale przede wszystkim stymulowania ich potrzeb w tym obszarze i odwagi aktywnego uczestniczenia, wrażliwości.

Ważne jest to, że warsztaty wpiszą się w wiedzę z języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie i kształcenia artystycznego. Najważniejszym dla nas punktem jest ten, który postrzega ucznia jako aktywnego i poszukującego twórcę, odbiorcę i krytyka sztuki. Żeby uczeń został twórcą i przekładał własne myśli i zdolności na konkretne działania artystyczne, musi zyskać niezbędną wiedzę i umiejętności. W tym procesie niewątpliwie potrzebna jest świadomość różnic pomiędzy traktowaniem sztuki czysto rozrywkowo a sztuką zaangażowaną i definiującą ważne zjawiska dla XXI wieku. Tym samym projekt będzie poszerzał wiedzę ogólną, rozwijał zainteresowania, pobudzał aktywność edukacyjną i kulturalną szkół. Koncepcja warsztatów zatem określa zapoznanie się z konkretnymi dziedzinami sztuki, wybranymi elementami formy tych dziedzin, wybranymi ważnymi przykładami i następnie przełożenie ich na twórcze działania.

Projekt „Nowe programy kształcenia, staże i zadania podnoszące kompetencje w realnym środowisku biznesowym w obszarze tworzenia filmów i gier komputerowych w Warszawskiej Szkole Filmowej”

Wartość projektu – 2 951 723,40 zł

Dofinansowanie w Europejskiego Funduszu Społecznego – 2 858 723,40 zł

Data rozpoczęcia – 01/08/2018

Data zakończenia – 31/10/2020

Realizacja projektu zakłada:

  • uzupełnienie kierunku Film i Multimedia w nowe, o charakterze ściśle praktycznym, obszary kształcenia wynikające bezpośrednio z zapotrzebowania rynku pracy. Nowe przedmioty w ramach obszarów prowadzone będą w oparciu o autorskie nowoczesne formy nauczania, przekazywanie praktycznej wiedzy poprzez zajęcia warsztatowe i projektowe, pracę w studiach i na planach zbliżonych do warunków, jakie oferują pracodawcy oraz z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i oprogramowania, które podąża za duchem czasu i trendami na rynku.
  • doposażenie uczelni w nowoczesny sprzęt komputerowy, audiowizualny, oprogramowanie i narzędzia w celu zapewnienia studentom jak najlepszych warunków do zdobywania wiedzy, szczególnie podczas zajęć w ramach nowych obszarów kształcenia
  • podniesienie kompetencji studentów poprzez delegowanie na certyfikowane szkolenia z obszaru pisania gier wideo i produkcji filmów, zakończone zewnętrznym egzaminem, wizyty studyjne u pracodawców z branży filmowej i gier wideo, warsztaty jako formy aktywności warsztatowej wynikającej ze współpracy uczelni z przedsiębiorcami z branży gier wideo.
  • podniesienie kompetencji studentów w obszarze przedsiębiorczości poprzez organizację szkoleń pozwalających zdobyć wiedzę i umiejętności dostrzegania potrzeb, doskonalenia pomysłów, zdolności do wykorzystywania nadarzających się okazji, gotowości do podejmowania ryzyka.
  • wysokiej jakości programy stażowe dla studentów w przedsiębiorstwach współpracujących z uczelnią w obszarze produkcji filmów i gier wideo.

Projektem zostaną objęci studenci 7 specjalności z ostatnich czterech semestrów na kierunku Film i Multimedia.

Współpraca uczelni z firmami z obszaru produkcji filmu i gier będzie skutkować lepszym dostosowaniem systemu kształcenia do potrzeb rynku pracy.

Szczegółowy harmonogram udzielenia wsparcia (pobierz plik)

Warszawska Szkoła Filmowa Online

W ramach projektu „Warszawska Szkoła Filmowa ONLINE” na uczelni już pod koniec przyszłego roku powstanie platforma on-line. Będzie ona zintegrowana z autorskim oprogramowaniem do edukacji w zakresie pisania scenariuszy, tworzenia filmów i postprodukcji. Narzędzie to pozwoli na wymianę zadań między wykładowcą a studentem, a także umożliwi publikowanie materiałów foto, wideo i tekstu wraz z systemem weryfikacji bądź oceny przez wykładowcę. Pozwoli również na generowanie i drukowanie raportu z przebiegu zajęć i aktywności grupy w danym okresie. Możliwa będzie też automatyczna archiwizacja wszystkich prac i materiałów przygotowanych przez wykładowcę oraz sporządzonych i załadowanych przez studentów. W ramach projektu uruchomione zostaną cztery e-usługi: EDI PISARZ – pierwszy polski edytor tekstów scenariuszowych, który wspomoże naukę pisania scenariuszy, EDI MONTAŻ – pierwszy polski edytor plików audiowizualnych pisanych od podstaw wg uwag reżyserów, operatorów czy wykładowców, EDI KOLORYSTA – moduł, w którym uczeń będzie miał możliwość poznania podstaw korekcji barwnej i EDI MENTOR – dodatek do wymiany komentarzy przez platformę szkoły online. Na potrzeby uczelni zakupiony zostanie mobilny zestaw do streamingu oraz sprzęt techniczny do obsługi e-magazynu i e-biblioteki. Uruchomienie i świadczenie nowych usług drogą elektroniczną w WSF przyczyni się do podniesienia dostępności, jakości i efektywności kształcenia.

Całkowita wartość projektu – 2 233 625,88 PLN

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich – 1 737 700,70 PLN

Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej i Nowych Technik Filmowych

Fundacja Edukacji i Sztuki Filmowej Macieja Ślesickiego i Bogusława Lindy LATERNA MAGICA realizuje projekt pt. „Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej i Nowych Technik Filmowych. Innowacyjna oferta edukacji kulturalnej”. Przedmiotem projektu jest przebudowa, rozbudowa, remont i modernizacja budynku przy ul. Generała Józefa Zajączka 7, w zakresie przebudowy wnętrza istniejącego obiektu – zabudowy części zadaszonego patio poprzez stworzenie Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej i Nowych Technik Filmowych: budowę Sal Inkubator Avatarów oraz Fabryki Ruchu, remontu i modernizacji Sal na pierwszym piętrze, przebudowy sanitariatów na wszystkich kondygnacjach, wydzielenia p.poż. klatek schodowych wraz z montażem systemu oddymiania klatek schodowych i zadaszonego dziedzińca wewnętrznego (patio).

Obiekt zostanie kompleksowo wyposażony i tym samym dostosowany do realizacji unikatowych funkcji kulturowych i edukacyjnych dostępnych dla szerokich grup odbiorców.

Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej i Nowych Technik Filmowych to nowatorska, unikalna oferta skierowana do mieszkańców województwa mazowieckiego oraz uczniów i studentów. Wnioskodawca proponuje zupełnie nowe podejście do edukacji kulturowej i upowszechniania dziedzictwa, z użyciem najnowocześniejszej technologii, która redefiniuje dotychczasowe trendy w uczestnictwie w kulturze.

Laboratorium będzie nowym, stałym i innowacyjnym miejscem centrum wydarzeń kulturalnych w dzielnicy Żoliborz. Nie będzie to pojedyncze wydarzenie lecz kompleksowy, rozbudowany i interaktywny program dostosowujący się na bieżąco do współczesnych potrzeb rozwoju kultury. Znacząca przewaga Laboratorium to jej nowoczesna konstrukcja, która wyprzedza wszelkie obecne rozwiązania na polu dostępu do kultury i edukacji kulturalnej, ze względu na otwarty workflow, mobilność i brak ograniczeń technologicznych.

Całkowita wartość projekt – 4 807 484,95 PLN

Wysokość dofinansowania Funduszy Europejskich – 3 511 269,30 PLN

 

Międzynarodowe Studia Kreacji Multimedialnej

Projekt „MIĘDZYNARODOWE STUDIA KREACJI MULTIMEDIALNEJ JAKO ODPOWIEDŻ NA POTRZEBY WSPÓŁCZESNEGO RYNKU PRACY” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego

Wartość projektu – 1 453 944,00 zł

Dofinansowanie w Europejskiego Funduszu Społecznego – 1 410 045,96 zł

Data rozpoczęcia – 01/07/2017

Data zakończenia – 30/09/2020

 

Projekt zakłada poprawę dostępności międzynarodowych programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców poprzez utworzenie nowych specjalizacji (Reżyseria filmu i gier komputerowych, Sztuka operatorska i postprodukcja) na kierunku – Film i multimedia dla 32 studentów. Innowacyjne specjalizacje będą oparte na autorskim programie stworzonym przez wybitnych, czynnych zawodowo specjalistów branży. Program kształcenia całkowicie prowadzony w języku obcym, będzie łączył w sobie klasyczne, sprawdzone techniki z zupełnie nowym podejściem do szeroko pojętej kultury i współczesnych multimediów, które przenikają się nawzajem. Dodatkowo dla wszystkich uczestników zorganizowana będzie Międzynarodowa Szkoła Letnia, która będzie unikalnym, autorskim programem przygotowującym młodych ludzi do podjęcia studiów licencjackich w Warszawskiej Szkole Filmowej. Podczas 3 tygodniowego kursu będą prowadzone zajęcia w formie wykładów, warsztatów i samodzielnych działań twórczych pod opieką wykładowców. Zajęcia prowadzone będą w języku obcym.

Szczegółowy harmonogram udzielenia wsparcia (pobierz plik)

Nowe programy kształcenia

Projekt „NOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU FILM I MULTIMEDIA W WARSZAWSKIEJ SZKOLE FILMOWEJ”

jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Wartość projektu – 360 187,50 zł

Dofinansowanie w Europejskiego Funduszu Społecznego – 348 937,50 zł

Data rozpoczęcia – 01/08/2017

Data zakończenia – 30/09/2020

Projekt zakłada podniesienie kompetencji i kwalifikacji 75 studentów na modyfikowanym kierunku Film i Multimedia, niezbędnych do skutecznego konkurowania na rynku pracy w trakcie 3 letnich studiów licencjackich na 7 różnych specjalizacjach. Do projektu włączeni zostaną pracodawcy, którzy będą aktywnymi uczestnikami procesu dostosowywania i realizacji modyfikowanych programów kształcenia do potrzeb społeczno-gospodarczych. Kadra dydaktyczna oraz osoby należące do otoczenia społeczno-gospodarczego będą razem przygotowywać program studiów, sylabusy do nowych modułów dydaktycznych i prezentacje multimedialne. Zdobywana wiedza cyklicznie będzie weryfikowana podczas egzaminów kończących każdy semestr. Kierunek Film i Multimedia uzupełniony zostanie m. in. o następujące moduły:

  • autopromocja i autoprezentacja w warunkach rynku multimediów
  • nowoczesny rynek filmu i multimediów z wykorzystaniem technologii przyszłości
  • pitching
  • technologie przyszłości. Praca z wirtualną rzeczywistością.

Szczegółowy harmonogram udzielenia wsparcia (pobierz plik)